Právna povaha združenia

Združenie je registrované v súlade s § 875 Občianskeho zákonníka v znení Zákona č.509/1991 Zb. a považuje sa za združenie podľa § 20 f tohoto zákona.Členom združenia sa môže stať právnická alebo fyzická osoba,podnikajúca v oblasti výskumu,výroby alebo prevádzky horských dopravných zariadení,alebo súvisiacich činností a v cestovnom ruchu s právom: - aktívneho a pasívneho volebného práva

Orgány združenia sú.

 

 

Predmetom činnosti združenia je:

A. V oblasti technickej:

B. V ostatných oblastiach: